Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:29. zasedání zastupitelstva města
Bod:8. Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2017 (jednací číslo: 29/2018/OF/2)
Usnesení:Zastupitelstvo města rozhodlo počtem 20 hlasů, že schvaluje účetní závěrku města Žďáru nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:
1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2017 včetně účetních výkazů sestavených k 31.12.2017 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.
2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017.
3. Zprávy interního auditora za rok 2017.
4. Roční zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za rok 2017
5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2017.

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2017 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých období v souladu s č. 5 bodem 7) Směrnice zastupitelstva č. 2/2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky města Žďáru nad Sázavou.
Hlasování:Schváleno
Pro (20):Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc.
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (0):
Omluveni (7):Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz