Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:2. Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízení (jednací číslo: 30/2018/ORUP/2)
Usnesení:Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou za použití ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změna č. 1 územního plánu bude pořizována zkráceným postupem.

Změna č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou bude obsahovat:
Změnu způsobu využití z plochy zemědělské – orná půda (NZ.1) na části pozemku p. č. 9076 v k. ú. Město Žďár na plochu rekreace – rodinné (individuální) rekreace (Rl). Bude prověřena možnost vymezení nové zastavitelné plochy rekreace rodinné menšího rozsahu, splňující rozměry pro podřazení do menších rekreačních ploch. Nově vymezená zastavitelná plocha v jihovýchodní či východní části pozemku p. č. 9076 v k. ú. Město Žďár se bude nacházet v dostatečném odsazení od zastavitelné plochy Z70. Ve zbylé části pozemku p. č. 9076 v k. ú. Město Žďár bude navrženo takové funkční využití, aby bylo v souladu se zachováním krajinného rázu.
Hlasování:Schváleno
Pro (25):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (0):
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (1):Mgr. Jaromír Brychta

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz