Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:6. Majetkoprávní jednání (jednací číslo: 30/2018/OP/6)
Usnesení:1. Zastupitelstvo města neschvaluje žádost manželů R. a E. L. ZR, o neuplatnění sankce vrácení části kupní ceny ve výši 50.000 Kč.

2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení, a to mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely R. a E. L., ZR, v souvislosti s žádostí manželů L. o odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 26. 2. 2018 s tím, že pozemek nyní zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 11984 pro obec Žďár nad Sázavou, p. č. 8037/9 – orná půda ve výměře 397 m2 v k. ú. Město Žďár, určený pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 3 bude vrácen nynějšími vlastníky zpět do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

ZM schvaluje Souhlasné prohlášení v předloženém znění.
Hlasování:Schváleno
Pro (26):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (0):
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz