Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:6. Majetkoprávní jednání (jednací číslo: 30/2018/OP/6)
Usnesení:Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. O. B. ZR a pí Z. B. Nové Město na Moravě (budoucí SJM), a to p. č. 8037/9 – orná půda ve výměře 397 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou, určeného pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 3, který bude postaven v souladu se Závaznými regulativy pro výstavbu ŘRD Klafar III včetně Závazných regulativů pro výstavbu ŘRD Klafar III, vyplývajících z ÚP města Žďáru nad Sázavou, schválených v ZM dne 22. 6. 2017 jako součást záměru č. Z-191/2017-OP
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.652 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 793.603 Kč včetně DPH

Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.
Hlasování:Schváleno
Pro (26):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (0):
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz