Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:6. Majetkoprávní jednání (jednací číslo: 30/2018/OP/6)
Usnesení:Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi městem Žďár nad Sázavou a společností IWA, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 758/26, ZR 1, IČO 49437054, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (zeleň) ve vlastnictví společnosti IWA, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 758/26, Žďár n. Sáz. 1 (v celkové výměře 36 m2) v k. ú. Město Žďár za pozemky oddělené dle GP č. 4344-60/2018 ze dne 13. 6. 2018 z části pozemku pův. p. č. 5547 – ostatní plocha, jiná plocha – nově označ. jako p. č. 5547/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 17 m2 (vjezd do areálu) a dále jako p.č. 5547/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 8 m2(odstavná plocha) v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 25 m2) ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758/26, ZR 1 – za účelem vzájemného majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“
- doplatek rozdílu ve výměře 11 m2 směňovaných pozemků hrazený městem Žďár nad Sázavou společnosti IWA s.r.o. činí 288,05 Kč/m2, tj. celkem 3.168,55 Kč

Zastupitelstvo města schvaluje Směnnou smlouvu v předloženém znění.
Hlasování:Schváleno
Pro (26):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (0):
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz