Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:6. Majetkoprávní jednání (jednací číslo: 30/2018/OP/6)
Usnesení:Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, a to dle zhotoveného GP č. 4349-1/2018 ze dne 26. 7. 2018 pro změnu hranice pozemků v k.ú. Město Žďár z pův. p. č. 7271 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu „f“ ve výměře 1 m2, dále dílu „g“ ve výměře 20 m2, dále z pův. p. č. 7320 – ostatní plocha zeleň odděleného dílu „c“ ve výměře 21 m2a dílu „e“ ve výměře 6 m2 a z pův. p. č. 7636 – ostatní plocha, silnice odděleného dílu „g“ ve výměře 1 m2, když všechny tyto díly v celkové výměře 49 m2 budou převedeny z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro Vysočinu se sídlem Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava, za část pozemku, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1969, obec Žďár nad Sázavou, a to z pův. p. č. 7322 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár, nově dle GP odděleného dílu „b“ ve výměře 5 m2z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro Vysočinu se sídlem Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlavado vlastnictví města Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům před budovou Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1
- rozdíl hodnoty směňovaných pozemků bude městu doplacen za cenu ve výši 315 Kč/m2 platná sazba DPH.
Hlasování:Schváleno
Pro (26):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (0):
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz