Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

Detail usnesení

Zasedání:30. zasedání zastupitelstva města
Bod:6. Majetkoprávní jednání (jednací číslo: 30/2018/OP/6)
Usnesení:1. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o., IČO 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za cenu ve výši 350 Kč/m2 bez DPH, což činí celkem 825.401 Kč včetně DPH, za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda v celkové výměře 1 196 m2, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4370-95/2018 označenou jako pozemek p. č. 8037/37, orná půda ve výměře 598 m2 a pozemek p. č. 8037/38, orná půda ve výměře 598 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o. za cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, což činí celkem 3.114.288 Kč včetně DPH, když rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 2.288.887 Kč včetně DPH bude společností UNIT INVEST s.r.o. doplacen. Zastupitelstvo dále schvaluje Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností UNIT INVEST, spol. s r.o., v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností UNIT INVEST, spol. s r.o., v předloženém znění.
Hlasování:Schváleno
Pro (26):Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdrželi se (0):
Nehlasovali (0):
Omluveni (1):Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomeni (0):

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz