Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

1. zasedání zastupitelstva města (4. 12. 2014)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/zapisy2/zapis-z-1.-zasedani

1Darovací smlouva SATT, a.s. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu města Žďár nad Sázavou a Satt a.s.
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pověření rady města ke schvalování rozpočtových opatření v rozsahu přijatých dotací. S takto schválenými…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
3Rozpočtové opatření č. 9 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014 vč. dodatku.
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Návrh grantových programů pro rok 2015 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové…
Schváleno Pro: 15, proti: 9, zdrželo se: 2
Detail
5Majetkoprávní úkony Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu (podíl 1/12) k pozemkům ve vlastnictví pí Hany Jandové, 793 26 Vrbno pod…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9018 – orná půda ve výměře 1 951 m2 v k…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 3/64 k pozemkům p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 k pozemkům p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města stahuje tento bod z jednání.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou se sídlem…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod - dar pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR ve správě…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod - dar pozemků a to: p. č. 2201/21 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2, p. č…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení bezplatného věcného břemene – služebnosti mezi Krajem Vysočina se sídlem…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1828/2014-SML o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - stavby mostu…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 5. 6. 2014 ve věci daru křížů z vlastnictví Města Žďáru nad…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 326 – ostatní plocha, ost.…
Schváleno Pro: 21, proti: 3, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva uzavřené mezi prodávajícím …
Schváleno Pro: 18, proti: 4, zdrželo se: 3
Detail
6Komunitní plán sociálních služeb Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014-2016 a ukládá doplnit radě…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Jednací řád Finančního výboru města Žďár nad Sázavou Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád finančního výboru.
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz