Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

3. zasedání zastupitelstva města (12. 2. 2015)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/zapisy2/zapis-ze-3.-zasedani

1MAS Havlíčkův kraj Zastupitelstvo města: - rozhoduje o členství města Žďáru nad Sázavou ve společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Žďírec nad…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Prevence kriminality města Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015. …
Schváleno Pro: 22, proti: 2, zdrželo se: 0
Detail
3Zpráva o činnosti městské policie a policie ČR za rok 2014 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2014.
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Rozpočtové opatření č. 12/2014 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2014.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Finanční vypořádání 2014, rozpočtové opatření č.1/2015 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční vypořádání rozpočtu roku 2014 a rozpočtové opatření č. 1/2015.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Rozpočtové opatření č. 2/2015 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Majetkoprávní úkony Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví paní Markéty Kostelencové, …
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města odkládá projednání bodu 7 b z jednání.
Schváleno Pro: 22, proti: 1, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to dle zhotoveného návrhu GP č. 3844-8/2015 ze dne 13. 1. 2015 pro rozdělení pozemku z…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
1. Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM ze dne 12. 9. 2013 o částečné revokaci původního usnesení ZM ze dne 13. 12. 2012 ve věci bezúplatného nabytí…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže ve vlastnictví paní Hany Sálusové, ZR , postavené na pozemku p. č. 6383…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže ve vlastnictví paní Hany Sálusové, ZR , postavené na pozemku p. č. 6383…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012, částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 13. 12…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 6. 3. 2014 ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví města Žďáru…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města – dle…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání vyhovuje žádosti p. Štěpána Kůry, dřívějšímu nájemci bytu č. 29, nacházejícím se v obytném domě č. 1936/35 na ul.…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení mezi městem Žďár nad Sázavou a ZO KOVO ŽĎAS a. s. Žďár nad Sázavou ve…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
8Změna zakladatelské listiny M.O.S.,s.r.o. Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zakladatelské listiny společnosti M.O.S. s.r.o., IČ 25560778, dle předloženého návrhu.
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
9Výzva – Organizovaný sport dospělých 2015 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na…
Neschváleno Pro: 9, proti: 15, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program…
Schváleno Pro: 23, proti: 2, zdrželo se: 0
Detail
10Pověření starosty a místostarosty města Žďár nad Sázavou některými úkoly Zastupitelstvo města v souladu s § 104 zákona č. 128/200 Sb., o obcích svěřuje některé úkoly starostovi města a místostarostovi následovně: Starosta…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
11Zastupování města v Satt a.s. Zastupitelstvo města rozhoduje hlasovat o personálním obsazení společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 11, Žďár nad Sázavou, IČO 60749105, veřejným…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města: a) ruší delegaci paní Ing. Dagmar Zvěřinové k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti SATT, a.s.…
Schváleno Pro: 16, proti: 1, zdrželo se: 7
Detail
12Zastupování města ve SVAK Žďársko Zastupitelstvo města rozhoduje hlasovat o personálním obsazení společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města potvrzuje delegaci paní Ing. Dagmar Zvěřinové k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti Svaz…
Neschváleno Pro: 10, proti: 11, zdrželo se: 4
Detail
Zastupitelstvo města: a) ruší delegaci paní Ing. Dagmar Zvěřinové k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti Svaz…
Schváleno Pro: 14, proti: 10, zdrželo se: 1
Detail
13Různé Zastupitelé města Žďár nad Sázavou žádají představitelé ministerstva spravedlnosti a ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací ohledně…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz