Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

4. zasedání zastupitelstva města (26. 3. 2015)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/zapisy2/zapis-ze-4.-zasedani

1Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví L.B. a J.B. ZR, a to části p. č.…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu (každý podíl 1/12) k pozemkům ve spoluvlastnictví Z.U. Znojmo a M. U.…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo k odkoupení garáže ve vlastnictví P. S., Dolní Rožínka, postavené na pozemku p.č. 6476 zastavěná…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č.j. ÚZSVM…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Inventarizace – vyřazení majetku Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 321 839,50 Kč z účetní a majetkové evidence -…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
3Dar Římskokatolické farnosti Křižanov Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Poskytnutí daru města Římskokatolické farnosti Křižanov, Benešovo nám. 194, 594 51 Křižanov ve výši…
Schváleno Pro: 22, proti: 1, zdrželo se: 1
Detail
4Rozpočtové opatření č. 3 Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení rozpočtového opatření č. 3/2015 se snížením položky 33.23 Římskokatolická ranost ZR 1 –…
Neschváleno Pro: 6, proti: 15, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení rozpočtového opatření č. 3/2015 mimo změny účelu použití rozpočtové položky 33.23…
Neschváleno Pro: 10, proti: 9, zdrželo se: 5
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.
Schváleno Pro: 15, proti: 5, zdrželo se: 4
Detail
5Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplněný Jednací řád kontrolního výboru.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Vyhlášení programu Ediční činnost 2015 Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení vyhlášení dotačního programu Ediční činnost 2015 s objemem finančních prostředků na tento…
Neschváleno Pro: 12, proti: 7, zdrželo se: 6
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení dotačního programu Ediční činnost 2015 s objemem finančních prostředků na tento program ve…
Schváleno Pro: 22, proti: 1, zdrželo se: 2
Detail
7Schválení veřejnoprávní smlouvy o zadávání veřejných zakázek Zastupitelstvo města schvaluje: 1.Vzor smlouvy, uzavírané mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi, v souladu se kterou bude město Žďár nad Sázavou…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
8Projekt Naše nemocnice Zastupitelstvo města po projednání schvaluje projekt Naše nemocnice dle předloženého návrhu.
Schváleno Pro: 22, proti: 1, zdrželo se: 0
Detail
9Různé Zastupitelstvo města na základě doporučení kontrolního výboru ukládá radě města zapracovat do plánovaného výběrového řízení na údržbu zeleně využití…
Neschváleno Pro: 13, proti: 6, zdrželo se: 4
Detail
Zastupitelstvo města ukládá radě města, vedení města a příslušným odborům MěÚ v souvislosti s nově plánovanou křižovatkou nově budované propojky na…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 3
Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz