Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

7. zasedání zastupitelstva města (3. 9. 2015)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/zapisy2/zapis-ze-7.-zasedani-zastupitelstva-mesta-zdaru-nad-sazavou

1Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9026 – orná půda ve výměře 4 354 m2 v…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9014 – orná půda ve výměře 5 392 m2 v…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5529 – ostatní plocha, silnice ve…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku z vlastnictví ZO OS KOVO ŽĎAS se sídlem Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1 do…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví M.V. Praha 10, do vlastnictví…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města: - rozhodlo odstoupit od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a A.K. 16.…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav …
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyužít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – části p.č. 2035/3 – orná půda, zapsaného v…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. se…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví J.K. ZR a T.V.…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Vamafil, s. r. o., se…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Vodaservis, s. r. o.…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to v lokalitě „Markův…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 8010/1 –…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 3277 –…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5339 – trvalý travní porost ve výměře…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Informace o Smeykalově vile a sbírce Kosinkových obrazů Zastupitelstvo města bylo seznámeno s poskytnutím informace o stavebních úpravách Smeykalovy vily a sbírce Kosinkových obrazů – dědictvím manželů…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Přijetí úvěru Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí investičního úvěru od ČSOB, a.s. včetně jeho zajištění biankosměnkou a pověřuje starostu města…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Rozpočtová opatření č. 6 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2015.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Kapacita ZŠ Švermova 4 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje snížení kapacity žáků Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 a zápis změny do rejstříku škol a…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6PO Kultura Žďár – Změna zřizovací listiny Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Kultura Žďár v předloženém znění.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Vyhlášení programu Obnova kulturních památek Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova památek“ v předloženém znění.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8Žádosti o změnu ÚP Zastupitelstvo města po projednání - Schvaluje návrh č. 1 – p. Marka Paseky - Schvaluje návrh č. 2 – p. Jany Michalové na pořízení změny č. 4…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
9Zásady transparentnosti Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění s těmito úpravami: Hlava 1. Článek…
Neschváleno Pro: 9, proti: 5, zdrželo se: 10
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění s těmito úpravami: Hlava 1.…
Schváleno Pro: 19, proti: 2, zdrželo se: 3
Detail
10Změna Jednacího řádu ZM Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu Jednacího řádu zastupitelstva města dle předloženého návrhu.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
11Zápis z kontrolního výboru Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 24. 6. 2015.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
12Zápis z finančního výboru Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 1. 9. 2015.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
13Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz