Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

12. zasedání zastupitelstva města (25. 2. 2016)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/jednani/12.-zasedani-zastupitelstva-mesta

1Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Z. a L.Z. Světnov, a to…
Schváleno Pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Z.R. (podíl id. 1) a p.J.K. ZR…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Z. a O. T. ZR 2, a to…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. V.B. Stržanov, a to dle GP č.…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. M.V. ZR 4, a to p. č. 4123 –…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku ve vlastnictví p. M. V. Praha 10, do vlastnictví…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení předkupního práva města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 1133, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár,…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci původního usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012, částečně změněném revokacemi usneseními ZM ze dne 13.…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení práva věcného břemene, spočívající v umístění kulturní památky - sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého na…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti mezi Ing. A.M. ZR – jako povinnou a městem Žďár nad…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 –…
Neschváleno Pro: 11, proti: 8, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 –…
Neschváleno Pro: 11, proti: 7, zdrželo se: 4
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje: Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 173 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 5333/1…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, lokalita Klafar…
Schváleno Pro: 20, proti: 1, zdrželo se: 1
Detail
2Návrh kontrolního výboru Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit vytvoření přehledu plnění usnesení zastupitelstvu města s obsahem dle předloženého návrhu v…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
3Dotační program SPORT 2016 – veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2016 – sportovní akce a…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinn Zastupitelstvo města se seznámilo s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výsledcích Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování o tom, že město Žďár nad Sázavou…
Neschváleno Pro: 5, proti: 15, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výsledcích Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování o tom, že město Žďár nad Sázavou…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dopis hejtmanovi Kraje Vysočina s nabídkou ke spolupráci a spolufinancování ve věci připravovaného…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 3
Detail
7Zřízení Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování jeho členů Zastupitelstvo města zřizuje Výbor po udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou. Zastupitelstvo města rozhoduje, že předseda a členové Výboru pro…
Schváleno Pro: 19, proti: 1, zdrželo se: 1
Detail
8Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz