Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

13. zasedání zastupitelstva města (31. 3. 2016)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/jednani/13.-zasedani-zastupitelstva-mesta

1Parcitipativní rozpočet Zastupitelstvo města souhlasí se začleněním participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2017 do výše max. 600 tis. Kč a…
Schváleno Pro: 16, proti: 4, zdrželo se: 5
Detail
2Dotační program KULTURA 2016 – Veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 –…
Schváleno Pro: 14, proti: 1, zdrželo se: 10
Detail
3Dotační program Sportoviště 2016 – Veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 –…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Dotační program Organizovaný sport dospělých 2016 – veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 –…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
5Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina Zastupitelstvo města schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Radou dětí a mládeže kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Jednací řád Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Jednací řád „Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou“ v předloženém znění.
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 3377 –…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 7618 –…
Schváleno Pro: 18, proti: 2, zdrželo se: 4
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. R., bytem ZR (podíl id. 1) a…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1143, zastavěná plocha a nádvoří ve…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000,-- Kč na financování vědy, vzdělání a všestranný rozvoj Mendelovy univerzity…
Schváleno Pro: 21, proti: 3, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo městapo projednání schvaluje prodloužení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.6.2015, uzavřené mezi městem…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8Program prevence kriminality 2016 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality 2016.
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
9Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2015 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2015.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
10Veřejnoprávní smlouvy – dotace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření vytvořením položky Klub seniorů ve výši 80.500,- Kč snížením stávající položky č. 43…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
11Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: • Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření za rok 2015 • Rozpočtové opatření č. 1/2016
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
12Rozpočtové opatření č. 2/2016 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
13Odměny členům zastupitelstva města Zastupitelstvo města po projednání ne/schvaluje měsíční odměny členům ZM dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003…
Neschváleno Pro: 13, proti: 2, zdrželo se: 10
Detail
14Změna člena kontrolního výboru Zastupitelstvo města po projednání: Bere na vědomí rezignaci PaedDr. J. P. na člena kontrolního výboru od 1.4.2016 a zároveň mu vyslovuje poděkování…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Rozhoduje, že volba člena kontrolního výboru se uskuteční veřejným hlasováním.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Volí za člena kontrolního výboru pana V. F.
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 3
Detail
15Zastupování města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti SATT a.s. Zastupitelstvo města po projednání: a) Rozhoduje, že o návrhu zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti SATT a.s. se sídlem Žďár…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: b) Navrhuje valné hromadě společnosti SATT a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 11, PSČ 591 01, IČ 60749105,…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
16Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz