Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

15. zasedání zastupitelstva města (23. 6. 2016)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/jednani/15.-zasedani-zastupitelstva-mesta

1Závěrečná zpráva UNESCO Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015.
Schváleno Pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Dodatek zřizovací listiny PO MŠ Žďár nad Sázavou Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, v předloženém…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Přijetí finančních darů Kraje Vysočina na rok 2016 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2, předmětem kterého je upřesnění výměry pozemků, prodávaných v souladu se Smlouvou…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 86 – ostatní…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. J.E. Mirošov (podíl id. 5…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků dle GP č. 4082-44/2016 pro rozdělení pozemku, a to: z části pův. p. č. 1968 – ost. plocha, zeleň ve…
Schváleno Pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání vyhovuje žádosti p. M. M. a schvaluje prominutí zbývající části dlužného nezaplaceného poplatku z prodlení ve výši…
Schváleno Pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v předloženém znění.
Schváleno Pro: 17, proti: 1, zdrželo se: 2
Detail
6Závěrečný účet města za rok 2015 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Hospodaření města za rok 2015 – Závěrečný účet města bez výhrad - Zprávu o výsledku přezkoumání…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638 - Úhradu jednorázového poplatku za úhradu…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8Rozpočtové opatření č. 4/2016 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 včetně dodatku a vyjma položek 33.25 Mobilní pódium a 363.4 územní plán,…
Neschváleno Pro: 7, proti: 12, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 vč. dodatku.
Neschváleno Pro: 11, proti: 4, zdrželo se: 5
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 včetně dodatku vyjma položky 363.4 Územní plán, studie – architektonická…
Schváleno Pro: 14, proti: 2, zdrželo se: 4
Detail
9Dodatky veřejnoprávních smluv Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a…
Schváleno Pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
10Obecně závazná vyhláška města Žďár n.S. č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru přepravy, Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
11Ulice Smetanova – reakce na otevřený dopis Zastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup přípravy a realizace…
Neschváleno Pro: 4, proti: 7, zdrželo se: 10
Detail
Zastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup přípravy a realizace…
Neschváleno Pro: 11, proti: 2, zdrželo se: 8
Detail
Zastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup přípravy a realizace…
Schváleno Pro: 17, proti: 2, zdrželo se: 2
Detail
12Změna člena Osadního výboru Veselíčko Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení p. Jiřího Šímy z funkce člena Osadního výboru Veselíčko a vyjadřuje mu poděkování za činnost v osadním…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města se usnáší, že o volbě nového člena Osadního výboru Veselíčko bude hlasovat veřejně.
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města volí za člena Osadního výboru Veselíčko p. Janu Blažíčkovou.
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
13Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žďársko Zastupitelstvo města po projednání schvaluje založení Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko, vstup města Žďár nad Sázavou do tohoto…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
14Memorandum o spolupráci Národní geopark Železné hory Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Vodní zdroje, spol. s r. o.,…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
15Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďár nad Sázavou Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
16Různé Zastupitelstvo města vyjadřuje poděkování ředitelkám paní Mgr. Janě Svobodové z příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz