Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

6. zasedání zastupitelstva města (25. 6. 2015)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/zapisy2/zapis-z-6.-zasedani-zastupitelstva-mesta-zdaru-nad-sazavou

1Destinace Koruna Vysočiny Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Memorandum o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu…
Schváleno Pro: 18, proti: 2, zdrželo se: 2
Detail
2Majetkoprávní úkony Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 –ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 3, ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 12.…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 4
Detail
Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Závěrečná zpráva UNESCO Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2014.…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Přijetí finančního daru Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro město Žďár nad Sázavou od firmy Cooper-Standard Automotive Česká republika s…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Veřejnoprávní smlouva Rada dětí a mládeže kraje Vysočina Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Radou dětí a mládeže Kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Závěrečný účet města Žďár n. S. za rok 2014 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Hospodaření města za rok 2014 – Závěrečný účet města bez výhrad. - Zprávu o výsledku přezkoumání…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Účetní závěrka města Žďár n .S. za rok 2014 Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo počtem 24 hlasů, že účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů: 1.Zpráva o…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8Pojištění odpovědnosti zastupitelů města Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření pojištění odpovědnosti zastupitele města s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Praha 8, Pobřežní 665…
Schváleno Pro: 15, proti: 5, zdrželo se: 4
Detail
9Zásady pro poskytování cestovních náhrad členů ZM Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
10Rozpočtová opatření č. 5/2015 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
11Rozpočtová opatření č. 6/2015 Zastupitelstvo města vyřazuje bod č. 12 Rozpočtové opatření č. 6/2015 (dle původního programu) z programu jednání.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
12Projekt Naše nemocnice Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finančního daru na pořízení artroskopické operační věže: - TOKOZ a.s., Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou, IČ…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
13VPS na poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření: - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I, Tvrz…
Schváleno Pro: 18, proti: 3, zdrželo se: 3
Detail
14Vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu Žďár n. S. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
15Zápis ze zasedání kontrolního výboru Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 27. 5. 2015. Zastupitelstvo města po projednání ukládá odboru RÚP…
Neschváleno Pro: 4, proti: 13, zdrželo se: 7
Detail
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 27. 5. 2015. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
16Zápis ze zasedání finančního výboru Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
17Strategie MAS Zastupitelstvo města souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2014 –…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
18Dodatek smlouvy MOS Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek Smlouvy o vzájemné spolupráci v projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v rámci správních…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
19Různé Zastupitelstvo města ukládá radě města vytvořit podmínky pro zpracování pasportizace včetně fotodokumentace všech chodníků ve městě Žďár nad Sázavou,…
Neschváleno Pro: 12, proti: 0, zdrželo se: 10
Detail
Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit kompetence, organizační začlenění a složení komisí či pracovních skupin a jejich zveřejnění na…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit vyhodnocení členství města ve Sdružení obcí Vysočina, a to v termínu před zahájením projednávání…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit návrh koncepce řešení vlastního městského informačního turistického centra, a to v termínu před…
Neschváleno Pro: 10, proti: 0, zdrželo se: 14
Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz