Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

18. zasedání zastupitelstva města (15. 12. 2016)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Strategický plán sociálního začleňování Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán sociálního začleňování, včetně Místního plánu inkluze, který je integrální přílohou dokumentu.
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Návrh rozpočtu města na rok 2017 Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby v případě příznivého vývoje daňových příjmů nad rámec rozpočtu roku 2017 navrhla zastupitelstvu města …
Neschváleno Pro: 11, proti: 4, zdrželo se: 11
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: •Schvaluje rozpočet města na rok 2017 •Schvaluje přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč na krytí investičních akcí …
Schváleno Pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 11
Detail
4Darovací smlouva - Nemocnice Nové Město na Moravě Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Dodatek veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Z. K.Stržanov, a to dle GP č.…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí A. V. Nosálovice, a to pozemku p.…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Jana Novotného, bytem Jeclovská…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
1. Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi panem Ing. L. S. Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou, předmětem…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, upřesněné…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí bezúplatný převod části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou,…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu, sjednaného v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 6003, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2235 (objekt k bydlení) na ulici…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Rozpočtové opatření č. 7/2016 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz