Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

20. zasedání zastupitelstva města (23. 3. 2017)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Prevence kriminality města Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017. …
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2016 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2016.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2017 Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2017…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2017 Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 –…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
5Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2017 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2017“ mezi městem Žďár nad…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2017 Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
7Obecně závazná vyhláška města o stanovení spádových obvodů základních škol Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2017 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou v předloženém…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
9Veřejnoprávní smlouvy – dotace Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
10Projektová žádost na naplňování Místního plánu inkluze Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
11Projektová žádost na podporu asistentů prevence kriminality Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
12Projektová žádost na podporu vytvoření a pilotní ověření Koncepce sociálního bydlení Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů…
Schváleno Pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
13Revize Strategického plánu sociálního začleňování Žďár nad Sázavou Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Místní plán inkluze Strategického plánu sociálního začleňování Žďár nad Sázavou doplněný o aktivitu…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
14Koncepce města Žďár nad Sázavou pro oblast závislostí Zastupitelstvo města schvaluje Koncepci města Žďáru nad Sázavou pro oblast závislostí pro období 2016 – 2018 v předloženém znění.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
15Plán odpadového hospodářství města Žďár nad Sázavou Zastupitelstvo města po projednání schvaluje plán odpadového hospodářství (POH) původce – města Žďár nad Sázavou pro období let 2017 – 2026 v…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
16Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1363 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1877 (objekt…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ZDV Novoveselsko, družstvo se…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Z. T., Žďár nad Sázavou, část…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. M. J., Žďár nad Sázavou, část…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod – dar místní komunikace z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - město Žďár nad Sázavou jako podílový…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města Ing. Josefa Klementa k zadání vypracování znaleckého posudku, který stanoví hodnotu společnosti…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou,…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednáníschvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti s odprodejem pozemku…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
1. Zastupitelstvo města po projednáníschvaluje neuplatnění předkupního práva města k nemovitostem - pozemku p. č. 2041/11 – zastavěná plocha a…
Schváleno Pro: 17, proti: 0, zdrželo se: 6
Detail
Zastupitelstvo města stahuje bod 16 písm. l) odst. 2 z programu jednání na tomto zasedání.
Schváleno Pro: 16, proti: 0, zdrželo se: 7
Detail
1. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 13. 12. 2013 ve znění dodatku…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru…
Schváleno Pro: 16, proti: 0, zdrželo se: 6
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - prodej pozemku p. č. 8026/1, orná půda ve výměře 890 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
17Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných Zastupitelstvo města stahuje bod č. 17 z tohoto jednání.
Schváleno Pro: 15, proti: 5, zdrželo se: 3
Detail
18Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném pros Zastupitelstvo města stahuje bod č. 18 z tohoto jednání.
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 3
Detail
19Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 1 a to: - vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
20Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízení Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm.a) podle zákona č.…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
21Žádosti o pořízení změny č. 1 ÚP města za období 9/2016 – 2/2017 1.Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh p. J. K. na pořízení změny územního plánu Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2006…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
22ČOV Žďár n. S – příprava modernizace a intenzifikace Zastupitelstvo města po projednání schvaluje připojení obce Hamry n. S. na ČOV Žďár nad Sázavou za předpokladu, že se obec Hamry n. S. bude podílet…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
23Finanční vypořádání roku 2016, rozpočtové opatření č. 1/2017 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční vypořádání roku 2016 a rozpočtové opatření č. 1/2017.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
24Rozpočtové opatření č. 2/2017 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
25Úvěr 2017 Zastupitelstvo města po projednání: - Schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč od Československé obchodní banky, a.s. Radlická 333/150…
Schváleno Pro: 15, proti: 1, zdrželo se: 3
Detail
26Zhodnocení finančních prostředků z FSFP Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků s: 1.J
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
27Participativní rozpočet Zastupitelstvo města po projednání schvaluje začlenění participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2018 do výše max. 600 tis.…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
28MA 21 – ustanovení zodpovědného politika Zastupitelstvo města po projednání ustanovuje zodpovědného politika pro MA 21 starostu města Žďáru nad Sázavou.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
29Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz