Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

21. zasedání zastupitelstva města (18. 5. 2017)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“ Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“ osobám a ve výši dle…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Rozpočtové opatření č. 3/2017 Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 22.05 – Dotace MHD o 1.300 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017.
Schváleno Pro: 21, proti: 1, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 22.18 Zastávky MHD Klafar o 3.000 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017.
Schváleno Pro: 19, proti: 1, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 361.11 – Streetpark o 3.040 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017.
Schváleno Pro: 17, proti: 0, zdrželo se: 7
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje navýšeni položky 363.07 – Projekty o 2.000 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017.
Schváleno Pro: 20, proti: 1, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Žádost o změnu PRVK Kraje Vysočina, Žďár n. S., část Radonín Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh dílčí změny v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, jak jej předložila VAS a. s.,…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – návrh na zrušení Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Podnět ke zrušení regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ a jeho změny č. 1 a…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena finančního výboru Zastupitelstvo města po projednání: 1) Bere na vědomí rezignaci Ing. Zdeňka Roseckého na člena finančního výboru a vyjadřuje mu poděkování za jeho…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných…
Neschváleno Pro: 12, proti: 3, zdrželo se: 8
Detail
Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných…
Schváleno Pro: 18, proti: 1, zdrželo se: 5
Detail
7Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů F. a L. P. (SJM), oba ZR…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům, a to p. č. 8975 – orná půda ve výměře 285 m2, p. č. 8980 –…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a top. č. 9062 – orná půda ve výměře 7 035 m2 v k…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/10 – trvalý travní porost ve…
Neschváleno Pro: 2, proti: 17, zdrželo se: 4
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/10 – trvalý travní porost ve…
Schváleno Pro: 23, proti: 1, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/4 – trvalý travní porost ve…
Neschváleno Pro: 3, proti: 14, zdrželo se: 6
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/4 – trvalý travní porost ve výměře…
Schváleno Pro: 22, proti: 1, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to p. č. 637/2 – trvalý travní porost ve výměře 750 m2 v k. ú.…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům, a to p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2, p. č. 630/1…
Neschváleno Pro: 3, proti: 14, zdrželo se: 6
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům, a to p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2, p. č. 630/1 –…
Schváleno Pro: 22, proti: 1, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 632/7 – orná půda ve…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 4212 – rybník ve výměře 5 542 m2a p. č…
Schváleno Pro: 21, proti: 1, zdrželo se: 2
Detail
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí majetku - splaškové kanalizace a vodovodu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
1. Zastupitelstvo města po projednáníschvaluje zrušení předkupního práva města k nemovitostem – pozemku p. č. 2041/11 – zastavěná plocha a nádvoří ve…
Neschváleno Pro: 12, proti: 4, zdrželo se: 7
Detail
8Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti města Žďár nad Sázavou Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
9Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina Zastupitelstvo města schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Radou dětí a mládeže kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
10Změna členů kontrolního výboru Zastupitelstvo města po projednání: Bere na vědomí rezignaci Ing. Martina Petra na člena kontrolního výboru s účinností od 1.5.2017 a pana Aleše…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
11Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz