Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

22. zasedání zastupitelstva města (22. 6. 2017)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2016 Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo 23 hlasy, že schvaluje účetní závěrku města Žďáru nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů: 1. Zpráva…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2016, Přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Zastupitelstvo města po projednání: - Schvaluje hospodaření města za rok 2016 – Závěrečný účet města bez výhrad - Schvaluje Zprávu o výsledku…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města schvaluje nabýt do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou vlastnické právo ke: - stavbě SO 04 Dešťová kanalizace, která byla…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků p. č. 9056, orná půda ve výměře 1 900 m2 a p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR -Ředitelství silnic a dálnic…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví M.K. Ostrov nad Oslavou, a to dle…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KARPATIAN STAV PRAG s…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 9512/2 – orná půda, p. č. 9523…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011,…
Schváleno Pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 4
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení staveb – dřevěných plastik v celkové částce 40.100 Kč, dle předloženého návrhu.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
4Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III dle předloženého návrhu.
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
5Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Klafar III, ulice Hrnčířs Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Klafar III, ulice Hrnčířská dle předloženého návrhu.
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
6Názvy ulice – Klafar III, C2 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy nových ulic v obytném souboru Klafar III, C2, K Milířům a Barvířská.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Revitalizace sportovní zóny – dotace Zastupitelstvo města bere na vědomí přípravu akce „Revitalizace sportovní zóny, Žďár n. S.“, zaměřenou na výměnu stávajícího umělého povrchu…
Neschváleno Pro: 4, proti: 13, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města bere na vědomí přípravu akce „Revitalizace sportovní zóny, Žďár n. S.“, zaměřenou na výměnu stávajícího umělého povrchu…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z MŠMT na tuto akci, schvaluje její předfinancování z rozpočtu města a souhlasí se zajištěním…
Schváleno Pro: 19, proti: 1, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města deklaruje, že urbanistická studie Revitalizace sportovní zóny ve Žďáře nad Sázavou z roku 2012 je hlavním dokumentem se základní…
Neschváleno Pro: 8, proti: 5, zdrželo se: 7
Detail
Zastupitelstvo města ukládá vedení města, aby v budoucnu bylo dle této studie Revitalizace sportovní zóny postupováno.
Neschváleno Pro: 1, proti: 9, zdrželo se: 9
Detail
Zastupitelstvo města ukládá vedení města, aby vyvíjelo maximální úsilí k zajištění převodu plochy hřiště s umělým povrchem do majetku města. …
Neschváleno Pro: 9, proti: 1, zdrželo se: 10
Detail
8Finanční dary Kraje Vysočina za rok 2017 Zastupitelstvo města schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
9Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/6, Praha 6 –…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
10Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2016.
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
11Rozpočtové opatření č. 4/2017 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
12Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz