Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

23. zasedání zastupitelstva města (7. 9. 2017)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace z rezervy rozpočtu v rámci…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. A. S., ZR , a to dle GP č. č.…
Schváleno Pro: 19, proti: 1, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p. č. 9056, orná půda ve výměře 1 900 m2 a p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 v k. ú. Město Žďár a…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům, a to p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2, p. č. 630/1 –…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města po projednání nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti s odprodejem pozemku…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
1.Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení zastupitelstva města ze dne 22.6.2017 ve znění: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 3
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí části stavby pozemní komunikace v k.ú. Město Žďár, včetně všech součástí a…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Nabídka partnerství s městem Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s městem Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, v předloženém znění.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2017, o místních poplatcích, kterou se mění a d Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 5/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Rozpočtové opatření č. 6/2017 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz