Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

24. zasedání zastupitelstva města (2. 11. 2017)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou v upraveném znění.
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení čestného občanství paní Jaroslavě Doležalové za mimořádnou statečnost a osobní hrdinství v…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2018 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2018 v předloženém znění: KULTURA 2018 - 850 tis. Kč…
Schváleno Pro: 15, proti: 2, zdrželo se: 7
Detail
4Rezignace členů osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci osadního výboru Stržanov a vyjadřuje členům osadního výboru poděkování za činnosti v osadním výboru. …
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
5Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena finančního výboru Zastupitelstvo města po projednání: Bere na vědomí rezignaci Mgr. Redy Ifraha na člena finančního výboru a vyjadřuje mu poděkování za jeho dosavadní…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání: Volí za člena finančního výboru pana Mgr. Tomáše Augustýna
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
6Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů Zastupitelstvo města stahuje tento materiál z dnešního jednání zastupitelstva.
Neschváleno Pro: 9, proti: 10, zdrželo se: 4
Detail
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o plánu vybudování a společném využívání překládacích stanic odpadu. Zastupitelstvo města konstatuje,…
Neschváleno Pro: 10, proti: 7, zdrželo se: 7
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů ve znění dle přílohy.
Schváleno Pro: 15, proti: 6, zdrželo se: 3
Detail
7Odpis pohledávek – místní poplatek za komunální odpad Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8MHD úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018 Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí přípravu změn MHD s tím, že vypořádání připomínek doručených prostřednictvím pana zastupitele…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
9Darovací smlouva – nemocnice Zastupitelstvo města ruší druhou větu usnesení č. 23/2017/OS/3 ze dne 7.9.2017 ve znění „Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
10Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 2018 Zastupitelstvo města vyhlašuje dotační programy: Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018 Dotace pro podporu spolkové činnosti v…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
11Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných Zastupitelstvo města po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č.4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných…
Neschváleno Pro: 11, proti: 5, zdrželo se: 8
Detail
Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných…
Schváleno Pro: 19, proti: 1, zdrželo se: 2
Detail
12Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – zrušení Zastupitelstvo města příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
13Žádost Římskokatolické farnosti Žďár n. S. II Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozšíření účelu použití dotace z programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
14Průmyslová zóna Jamská II – příprava Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě průmyslové zóny Jamská II a schvaluje její přípravu včetně harmonogramu a alokace finančních…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
15Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení: Usnesení ZM ze dne 10. 11. 2016 ve znění: Zastupitelstvo města schvaluje prodej…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi společností Sallerova výstavba – Invest I, k.s., IČ…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – Správa železniční dopravní…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku p. č. 774/45 - orná půda ve výměře 3 554 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 4 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011,…
Schváleno Pro: 18, proti: 2, zdrželo se: 3
Detail
16Odměny členům zastupitelstva města od 1.1.2018 Zastupitelstvo města stanovuje odměnu neuvolněných členů zastupitelstva města dle návrhu II předloženého materiálu.
Schváleno Pro: 20, proti: 1, zdrželo se: 3
Detail
17Rozšíření účelu poskytnutého úvěru Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozšíření účelu poskytnutého úvěru formou dodatku ke smlouvě o úvěru dle návrhu dodatku.
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
18Rozpočtové opatření č.7/2017 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz