Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

26. zasedání zastupitelstva města (8. 2. 2018)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. K.…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Ing. L. K. Račín, a to části p. č. 147/4 – ostatní plocha, jiná plocha a…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to dle zhotoveného GP č. 851-114/2017 ze dne 29. 11. 2017 pro rozdělení pozemku, od pův…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to: 1. části pozemku p. č. 8037/2 - orná půda…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Prodej pozemků pro řadové RD Zastupitelstvo města schvaluje: 1.Prodej části pozemku p.č. 8036/4 orná půda a části pozemku p.č. 8037/2, orná půda, zapsaných v katastru nemovitostí…
Schváleno Pro: 21, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
3Volba přísedících na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 1.Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedících Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním. 2.Zastupitelstvo města…
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Žádost o změnu územního plánu města Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: - Návrh p. J. M. a p . L. M. na pořízení změny územního plánu Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
5Program Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb – vyhodnocení Zastupitelstvo města schvaluje vyhodnocení žádostí podaných v rámci dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA z. s. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA z. s. se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz