Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

29. zasedání zastupitelstva města (21. 6. 2018)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO Zastupitelstvo města schvaluje návrh závěrečného účtu a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2017.
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Finanční dar pro město Chust Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 235 tis. Kč partnerskému městu Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny za účelem…
Neschváleno Pro: 6, proti: 0, zdrželo se: 14
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč partnerskému městu Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny za účelem…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2018 Zastupitelstvo města schvaluje finanční dar Kraje Vysočina městu Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemků p. č. 8141 – orná půda ve výměře…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - město Žďár nad Sázavou jako podílový…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 –…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
5Volba přísedící na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou 1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním. 2. Zastupitelstvo města…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
6Centrum sociálních služeb města Žďár nad Sázavou Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP na projekt „Centrum sociálních služeb“ (ul. Dvořákova, Žďár n. S.). V…
Schváleno Pro: 15, proti: 2, zdrželo se: 3
Detail
7Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2017, Přezkoumání hospodaření města za rok 2017 Zastupitelstvo města po projednání: - Schvaluje Hospodaření města za rok 2017 – Závěrečný účet města bez výhrad - Schvaluje Zprávu o výsledku…
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
8Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2017 Zastupitelstvo města rozhodlo počtem 20 hlasů, že schvaluje účetní závěrku města Žďáru nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů: 1. Zpráva o…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
9Zhodnocení finančních prostředků 05/2017 – 05/2018 Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zhodnocení finančních prostředků města za období 05/2017 – 05/2018.
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
10Rozpočtové opatření č. 4/2018 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 včetně dodatku.
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
11Stanovení počtu členů zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou Zastupitelstvo města po projednání stanoví pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva města Žďár nad Sázavou na 27.
Schváleno Pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
12Doplnění VPS k zadávání veřejných zakázek pro svazek obcí Subregion Velké Dářko a obec Škrdlovice Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy se svazkem obcí Subregion Velké Dářko a obcí Škrdlovice dle předloženého návrhu.
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
13Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz