Přejít na zastupitelstvo města – úvod

Zastupitelstvo města

Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.

30. zasedání zastupitelstva města (6. 9. 2018)

Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:

1Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
2Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízení Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou za použití ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 183…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
3Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – částečná revokace usnesení Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení Usn. 20/2017/ORÚP/25 ze dne 23.03.2017 ve věci Změny č. 1 ÚP Žďár…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
4Strategie Centrum Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí materiál STRATEGIE CENTRUM.
Neschváleno Pro: 12, proti: 2, zdrželo se: 12
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje materiál STRATEGIE CENTRUM.
Schváleno Pro: 14, proti: 2, zdrželo se: 10
Detail
5Aktualizace Strategie rozvoje města Zastupitelstvo města po projednání schvaluje aktualizaci Strategie rozvoje města Žďár nad Sázavou.
Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 3
Detail
6Majetkoprávní jednání Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22. 9. 2008, která byla uzavřena…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 29.5.2002, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
1. Zastupitelstvo města neschvaluje žádost manželů R. a E. L. ZR, o neuplatnění sankce vrácení části kupní ceny ve výši 50.000 Kč. 2. Zastupitelstvo…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. O. B. ZR a pí Z. B. Nové Město na Moravě (budoucí SJM), a…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemkůve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemkůve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 866-98/2018 ze dne 27. 8. 2018…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu usnesení ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí A. S.…
Schváleno Pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 119/9 - ostatní plocha ve výměře 236 m2 a části…
Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 2
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi městem Žďár nad Sázavou a společností IWA, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 758/26, ZR…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
1. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru…
Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 6
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
7Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Regionální muzeum Žďár nad Sázavou Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Regionální muzeum Žďár nad Sázavou v předloženém…
Neschváleno Pro: 12, proti: 1, zdrželo se: 13
Detail
8Dohoda o vzájemné spolupráci 1. Zastupitelstvo města částečně revokuje usnesení č.j. 12/2016/MST/6 ze dne 25.2.2016 v části výše procentního plnění a tím i výše finančních…
Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 1
Detail
9Nákup panoramatického RTG, návratná finanční výpomoc Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 600.000,- Kč se splatností do 31.12.2019 Poliklinice Žďár…
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
10PO MŠ Žďár nad Sázavou – návratná finanční výpomoc Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dohodu o návratné finanční výpomoci pro PO MŠ dle předloženého návrhu (příloha č. 1).
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
11Rozpočtové opatření č. 5/2018 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 vč. poskytnutí návratné finanční výpomoci PO MŠ a vč. dodatku.
Schváleno Pro: 26, proti: 0, zdrželo se: 0
Detail
12Různé

Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz